SMART CITIES

Energy efficient cities by refurbishing public buildings and incentivising renovation of private buildings where possible

ENERGY GENERATION AND DISTRIBUTION

Smart grid for electric generation, distribution, and consumption

BUILDINGS

New Buildings efficensy and incorporate smart solution and systems

TECHNOLOGIES

Use renewable energy technologies

MANUFACTURING

Smart production systems and distribution & logistics

MOBILITY

Sustainable transport and integrated infrastructures.

HUMAN BEHAVIOR

Changing Human Behavior towards Energy Saving

Energy Efficiency Lab

News & Events

Barleti Institute for Research and Development successfully concludes International Project on Public Buildings

Barleti Institute for Research and Development, as a research Institute funded by Barleti University,…

Online training on Instrumental audit exercise

On 22nd  of June  2020 ENEA-s technician Patrizia Aversa organized an online training course…

Online training on Instrumental audit exercise

On 22nd  of June  2020 ENEA-s technician Patrizia Aversa organized an online training course…

Capacity Building _ Reehub

During the meeting  at Energy Regulatory Authority. Discussing about how to promote energy efficient…

Lab's Offer

Shërbimet në Programin Audituesit Energjetik (AE) rrit standardet e performancës në auditimin e energjisë në ndërtesa dhe industri dhe përmirëson praktikën e audituesve të energjisë nëpërmjet aplikimit të metodologjive kombëtare dhe ndërkombëtare të llogaritjes së performancës energjetike dhe pajisjeve inovative.

Audit për eficencën në ndërtesa ka për qëllim trajnimin e profesionistëve ne specializimin e diagnostifikimit energjetik te ndertesave, specializimin në një bashkësi rilevimesh sistematike, grumbullimit dhe analizimit të parametrave relative ndaj konsumeve specifike dhe kushteve te ushtrimit të ndërtesës dhe impianteve të saj.

Audit pajisjesh dhe sistemesh kur projektohet një ndërtesë e re ose kur një ndërtesë duhet t’i nënshtrohet një rinovimi të rëndësishëm, subjekti që ka apo do të ketë në pronësi apo përgjegjësi administrimi këtë ndërtesë, duhet të marrë në konsideratë zbatimin e kërkesave të Metodologjisë Kombëtare të Llogaritjes së performancës së energjisë së ndërtesave dhe të analizojë mundësinë e përdorimit të sistemeve me një performancë të lartë të energjisë

Vlerësimi i kursimit të energjisë ka identifikuar një nivel të rëndësishëm të kursimeve potenciale të energjisë, i cili mund të arrihet në Shqipëri vetëm duke zbatuar masat e eficencës së energjisë në stokun e ndërtesave.

Realizimi i të gjithë potencialit të kursimeve të energjisë, duke u bazuar në masat me kosto efektive, kerkon nje investim të kursimit të energjisë duke arritur në konkluzionin i cili do të justifikojë implementin e të gjithë masave te propozuara EE me kosto efektive.

Projektimi i godinave publike dhe provate do te realizohen në përputhje me legjislacionin në fuqwi për Eficencën e Energjisë. Të ndërtosh një ndërtesë efiçente presupozon projektimin, procesin e ndërtimit të ndërtesës së re të termoizoluar dhe izolimin e asaj ekzistuese.

Paisjet për sisteme dhe teknologji janë të nevojshme kur ndërtesat konsiderohet se është me performancë “afër zero energji” nëse i plotëson kërkesat e mëposhtme: Raporti i konsumit total të energjisë së ndërtesës aktuale për një m2 të sipërfaqes, ndaj nevojës për energji të një m2 të ndërtesës referente, i shprehur në përqindje, të jetë më i vogël se 50%.

Të gjitha ndërtesat e reja dhe njësitë e ndërtesave të reja gjatë të gjitha fazave të ndërtimit, përfshirë projektimin; ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e ndërtesave ekzistuese, kur ato i nënshtrohen një rinovimi të rëndësishëm ose kur shtohen/zgjerohen, përfshirë projektimin; elementet e veçanta të ndërtesës, të cilat janë pjesë e mbështjellëses së ndërtesës dhe që kanë një ndikim të konsiderueshëm mbi performancën e energjisë së ndërtesës

Instalimet e sistemeve kur ato zëvendësohen ose i shtohen ndërtesës; infiltrimet e ajrit në ndërtesë; sistemet teknike të ndërtesave të reja dhe ndërtesave ekzistuese (në rastin kur instalohet një sistem i ri ose kur do të zëvendësohet) lidhur me performancën e tyre energjetike, përfshirë instalimin në mënyrën e duhur, vendosjen e sistemeve të tyre të kontrollit dhe automatizimin me qëllim rritjen e eficiencës.

Kupton nje paisje per matjen dhe rregjistrimin e Energjise Elektrike. Matja eshte nje seri veprimesh per te percaktuar vleren e nje sasie.

“Auditues energjetik” është një person fizik ose juridik i licencuar për të kryer auditime energjetike. Çdo person fizik, për ushtrimin e veprimtarisë në fushën e auditimit energjetik ka të drejtë të aplikojë pranë Agjencisë për Eficiencën e Energjisë, për t’u pajisur me certifikatën e audituesit energjetik. Personat fizikë pajisen me “Certifikatën e audituesit energjetik” nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë, nëse kanë kaluar testimin e njohurive për auditimin e energjisë në ndërtesa dhe/ose në instalime industriale, pranë kësaj agjencie.

Cdo institucion tjeter publik dhe privat që merret me fushatat që fokusohen në informimin dhe promovimin e përmirësimit të efiçencës së energjisë dhe masat që duhen ndërmarrë, me qëllim përmirësimin e efiçencës së energjisë. “Agjencia për Efiçencën e Energjisë” është institucioni përgjegjës për promovimin dhe ndjekjen e zbatimit të masave e të politikave të efiçencës së energjisë. Gjithashtu Agjencia për Efiçencën e Energjisë mundëson bashkëpunimin dhe diskutimet mes subjekteve publike dhe private për promovimin e përmirësimin e përdorimit efiçent të energjisë.

EXPERT AND TECHNICAL

Our experts and technician have a developed  curriculum regarding  energy efficiency, they are very qualified and have conducted numerous researches in this field.

null

Alma Koka Velaj

Expert Technician
null

Denisa Delija

Expert Technician
null

Giorgio Mustafaraj

Expert Technician
null

Lorenc Gordani

Expert Technician
null

Silvana Sukaj

Expert Technician
null

Urim Buzra

Expert Technician

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY

Tirana’s Hub for Energy Efficiency offers the necessary equipment and technology to conduct a real measurement on building energy efficiency. The instruments used for this type of measurement are listed as follows : anemometer, electricity measurement, termographic camera, IAQ and U value measurement and luxometer.

ANEMOMETER

ANEMOMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Anemometer

PERSHKRIMI:

Anemometri shërben për: matjen e shpejtësisë, matjen e sasisë apo normës volumetrike të rrjedhjes së ajrit , temperaturës së tij si dhe vlerësimit të kushteve të rrjedhjes së ajrit i cili lëviz në një hapësirë çfarëdo të brendshme si dhe në tubat e ventilimit si dhe të ajrit të kondicionuar

 

 

AMMETER

AMMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Ammeter – eshte instrument I cili sherben për matjen e rrymës elektrike

PERSHKRIMI:

Anemometri shërben për: matjen e shpejtësisë, matjen e sasisë apo normës volumetrike të rrjedhjes së ajrit , temperaturës së tij si dhe vlerësimit të kushteve të rrjedhjes së ajrit i cili lëviz në një hapësirë çfarëdo të brendshme si dhe në tubat e ventilimit si dhe të ajrit të kondicionuar

 

LUKSOMETER

LUKSOMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Luksometer

PERSHKRIMI:

Pajisje për matjen, kontrollin dhe monitorimin e ndricimit, pajisjeve qe perdoren per te ndricuar hapsirat e brendshme.

 

 

 

 

 

IAQ AND U VALUE MEASUREMENT

IAQ AND U VALUE MEASUREMENT

EMERTIMI I PAJISJES:

IAQ and U value measurement

PERSHKRIMI:

Pajisje për matjen dhe kontrollin e kualitetit të ajrit në ambjentet e banuara, kryesisht për tre parametra : Co2, temperature dhe lagështirë, parametra këto që përcaktojnë kushtet klimatike të një ambjenti

 

 

TERMOKAMERA

TERMOKAMERA

EMERTIMI I PAJISJES:

Termokamera

PERSHKRIMI:

Termokamera sherben per matjen e humbjeve te energjise ne ndertesa.
Nëpërmjet termokamerave mund të analizojme: të gjitha sipërfaqet apo hapsirat të cilat janë më të ngrohta se sa ambjenti rrethues si dhe dritaret janë shembujt më të dukshëm në këtë drejtim; rrymat e ngrohta të ajrit të larguar në ambjentin e jashtëm; Izolimin ndaj lagështirës të mureve dhe tavaneve; infiltrimet dhe exfiltrimet e ndryshme të ajrit nga ose për në ambjentin e jashtëm; rrjedhjet e ajrit në bashkimet e tubave të aspirimit dhe të kondicionimit; nxehtësia e tepërt e emetuar nga pajisjet e refrigerimit;

PHYSICAL SPACE

Tirana’s Hub for Energy Efficiency offers a physical space where various activities related to energy efficiency can be developed, starting from trainings, meetings, measurement laboratories and expert offices

SERVICES

City Lab offer a various range of services within its environment. It has an innovative approach as a service and system providers. In fast growing and emerging economies, helping companies to develop a long-term strategy is vital to maintain consistent growth and profitability, and provide a solid foundation for operational planning. Our business consultants have extensive experience of providing strategic advice in specific industries as well as delivering more general services, such as developing and implementing business plans, creating marketing and pricing strategies, and managing financial risk. Our operations consultants help bring business vision and strategy to life, delivering real benefits such as financial savings or increased operating leverage to improve the profitability and efficiency of the whole business.

Testing prototypes is an inherent part of finalizing designs. Nobody wants to wonder why users are not utilizing an app the way it should be utilized or why they can’t seem to complete a purchase on your website. And nobody wants to rework something that’s already been shipped. Conducting tests as early as the prototyping stage can help you avoid these unfortunate scenarios. One of the main reasons to create prototypes, for digital products but also across all industries, is to test and validate your designs. With prototypes, designers and their companies want to see if their design makes sense at all – whether or not it works if people can use it, and whether or not they even care to use it.

Quality Assurance (QA) is defined as an activity to ensure that an organization is providing the best possible product or service to customers. Testing for Quality and Standards focuses on improving the processes to deliver Quality Products to the customer. An organization has to ensure, that processes are efficient and effective as per the quality standards defined for software products. Quality Assurance is popularly known as QA Testing.

One of the main objectives of standardization is usually that everybody adheres to the same standards, i.e. the same procedures or product specifications. This may ease logistical procedures, facilitate trade, prevent consumer deception and improve quality. It is easy to see how standardization facilitates trade and other logistical procedures, if only by looking at the complications that different weight measurement systems can cause. However, increase in quality is not an automatic result of standardization. Certifications have an excellent reputation with manufacturers, service providers and end consumers. They create confidence and provide the assurance that components, equipment, systems or services correspond with the highest testing standards.

Project Realization is a safe pair of hands to get your project back on track. the most important is to implement this project. Many project management efforts are narrowly scoped, in that they are technically oriented and project-centric. Isolated technical planning does not incorporate the actual climate for implementation, its history, or the politics and emotion of change. Consequently, what receives far less attention is the human side of change—that is, resistance, cultural fit, leadership alignment, motivation, communication, and the impact of the overall organizational climate.

BUSINESS OFFER

You’ve started a new business and you’re building up your customer base. But how can you reach the prospects who might benefit from your product or service? A business proposal can bridge the gap between you and potential clients. It outlines your value proposition, and its primary purpose is to persuade a company or organization to do business with you. There are two types of business proposals: solicited and unsolicited. Solicited business proposals are requested by a prospective client. While with unsolicited business proposals, you approach a potential customer with a proposal, even if they don’t request one, to gain their business. In a solicited business proposal, the other organization asks for a proposal with an RFP (request for proposal). When a company needs a problem solved, they invite other businesses to submit a proposal which details how they’d solve it. It’s a common misconception that business proposals and business plans are the same. The proposal’s aim is to sell your product or service, rather than your business itself. Instead of assisting your search for investors to fund your business, a proposal helps you seek new customers. Whether the proposal is solicited or unsolicited, the steps to create your proposal are similar. Ensure it includes three main points: a statement of the problem the organization is facing, proposed solution, and pricing information.

Has your business been pondering whether you should lease out a virtual or physical office? Both come with their own advantages and drawbacks; the latter–as the name suggests–will provide you with real-world physical premises, whereas a virtual office will not. Here, we offer a range of different workspaces including private office space, collaborative spaces with meeting rooms, business lounges and more. We also offer virtual offices at all of our locations, but this product is quite different. Virtual offices do not provide your business with physical premises, but could nonetheless still give your business a tangible base. By providing you with an address and a telephone number in a prestigious location, a virtual office can still allow you to establish your company and, in turn, enhance your corporate image. It can be difficult to decide whether a virtual or physical office is right your business and there a wide range of different factors to consider. In order to help you decide, we have compiled some of the most important considerations.

Today’s businesses demand the use of many new technologies. We are your one-stop shop for all things tech. Please see our extensive product selection below.
• Audio & Video Players
• Computer Accessories
• Displays & Digital Projectors
• Multimedia Players
• Office Machines & Electronics
• Power & Backup
• Cameras & Scanners
• Software & Utilities
• Computers
• Drives & Media
• Networking & Cables
• Peripherals & Memory
• Printers & Supplies
• Shredders & Accessories
• Telephone & Communication

One of the key objectives of an experts’ policy is to align an organization’s technological competency portfolio with its overall strategic goals—not only for today’s direction but also in the years to come. This task sounds simple but can be quite difficult in practice, as experts tend to value technical accomplishments or conquering self-imposed goals. As a result, they are often less invested in adding value to strategic objectives. In some cases, experts feel their specific expertise holds the most value in itself, whereas a strategic perspective should assess the usefulness of that expertise within a business context. Therefore, as technology evolves and industry trends shift, knowledge-based companies often struggle to define the expertise needed in the future.

All participants in the virtual events we organize can easily access the virtual platform, either from a computer or from a mobile device, in addition to the possibility of using VR headsets. The platforms also allow the companies to customize their events and virtual spaces so they can offer their services, share the audiovisual materials they want and interact with clients easily by using virtual avatars that have their own business cards. Easy connection: just create an account and enter the platform. Full support: we explain how to use it and its multiple features completely free. Optimised platform: full compatibility with your system. Analytics: all user interactions are recorded. Dynamic content: any digital material such as 360-degree photos and videos, PDFs, screen shares, links to your websites, products in 3D, and so on.

KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER

It occurs along various axes: among universities, from universities to businesses (and vice versa), from large businesses to smaller ones (and vice versa), from governments to businesses (and vice versa), across geopolitical borders, both formally and informally, and both openly and surreptitiously. Often it occurs by concerted effort to share skills, knowledge, technologies, methods of manufacturing, samples of manufacturing, and facilities among governments or universities and other institutions to ensure that scientific and technological developments are accessible to a wider range of users who can then further develop and exploit the technology into new products, processes, applications, materials, or services. It is closely related to (and may arguably be considered a subset of) knowledge transfer.

Capacity building (or capacity development) is the process by which individuals and organizations obtain, improve, and retain the skills, knowledge, tools, equipment, and other resources needed to do their jobs competently. It allows individuals and organizations to perform at a greater capacity (larger scale, larger audience, larger impact, etc) Some methods of capacity building include fundraising, training centers, exposure visits, office and documentation support, on-job training, learning centers, and consultations

Inventions and patents show the innovative power of a university as well as its competence in different fields of technology. UniBa regards the management of intellectual property as a strategic element for the protection of its inventive heritage and the knowledge transfer to promote innovation and progress in society. UniBa supports its researchers in patent application procedures and in the management of intellectual property rights for the commercial exploitation of their research outputs.

Commercialization or commercialization is the process of introducing a new product or production method into commerce—making it available on the market. The term often connotes especially entry into the mass market (as opposed to entry into earlier niche markets), but it also includes a move from the laboratory into (even limited) commerce. Many technologies begin in a research and development laboratory or in an inventor’s workshop and may not be practical for commercial use in their infancy (as prototypes). The product launch of a new product is the final stage of new product development – at this point advertising, sales promotion, and other marketing efforts encourage commercial adoption of the product or method.

The creation of an independent company through the sale or distribution of new shares of an existing business/division of a parent company. A spinoff is a type of divestiture. Businesses wishing to ‘streamline’ their operations often sell less productive or unrelated subsidiary businesses as spinoffs. The spin-off companies are expected to be worth more as independent entities than as parts of a larger business.

A professional network service is used by business individuals to establish and maintain professional contacts and a way to either find work or get ahead in career as well as gain resources and opportunities for networking. By using a professional network service, businesses are able to keep all of their networks up-to-date, in order, and help figure out the best way to efficiently get in touch with each of them. A service that can do all that helps relieve some of the stress when trying to get things done.

ACADEMY

Our mission is to ensure social responsibility regarding energy efficiency through education. Our academy establishes and develops industry credibility through effective collaboration and consultation with relevant industry stakeholders and public administration to ensure that continuous improvement activities keep happening. Our focus is on quality training outcomes through customization of courses to suit specific target community group’s needs through consistent consultation with the local and European legislation. Through the years, our courses have assisted in addressing the skills shortage in energy efficiency. Participants from our courses have gained the necessary qualification to gain employment outcomes or post training in their respective industries. The components of our programs are as follows: Intake and assessment; Accredited training and certificate of training; Employment Preparation Support; Follow up support;

Edukimi i Publikut të gjerë në lidhje me Eficencën e Energjisë ka si drejtim përkufizimet, përfitimet dhe rregullat praktike të Eficencës Energjetike. Si qëllim kryesorë rritjen e efiçensës së energjisë, duke theksuar rëndësinë e tij dhe mbështetjen që insitucionet publike dhe private japin për “Eficencën e Energjisë”.

Programi i Audituesit Energjetik të Çertifikuar (AEC) rrit standardet e performancës në auditimin e energjisë për shërbime të tilla si ndërtesa industriale dhe jo vetëm, dhe përmirëson praktikën e audituesve të energjisë përmes një programi të vazhduar edukimi. Trajnimet synojnë në gjendja aktuale e tregut të energjisë elektrike duke përfshirë: legjislacionin e ri, mundësitë e financimeve dhe investimeve në fushën e energjisë së rinovueshme si dhe eficencën e energjisë.

Trajnime në Industri konsiston në krahasimin e performancës se energjisë të ndërtesave ku industria e ndërtimeve do të jetë në gjendje për ti përdorur këto të dhëna si një mjet marketingu. Zhvillimi dhe rritja e tregut të çertifikatave të energjisë do të kontribuojë ndjeshëm në përmirësimin e performancës energjetike të ndërtesave duke bërë të mundur rritjen e numrit të ndërtesave efiçente.

Trajnimi i ekspertëve ka si qëllim ngritjen e kapaciteteve, trajnimin e profesionistëve ne specializimin e diagnostifikimit energjetik të ndërtesave, specializimin në një bashkësi rilevimesh sistematike, grumbullimit dhe analizimit të parametrave relative ndaj konsumeve specifike dhe kushteve te ushtrimit të ndërtesës dhe impianteve të saj. Përmes pjesëmarrjes së studiuesve dhe ekspertëve nga Italia, konkretisht nga ENEA kurset konfirmojnë një karakter ndërkombëtar dhe kontribuojnë në hapjen e realitetit shqiptarë në krahasim me përvojat italiane dhe evropiane. Në përfundim të trajnimit, pjesëmarrësit që vlerësohen pozitivisht, pajisen me çertifikatën e Audituesit të Energjisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Specialistë të aftë të punësohen në profilin e auditimit të energjisë, në sektorin e ndërtesavedheindustrisë, bazuar në standardet e praktikavemë të mira.
Sektorët e mundshëm të punësimit

  • Administrata publike, qendrore apo vendore;
  • Sipërmarrje dhe kompani biznesi;
  • Institucione publike që hartojnë dhe zbatojnë projekte të energjisë;
  • Sektorë të ekonomisë;
  • Sektorë të energjisë;
  • Instituti i Monumenteve të Kulturës;
  • Studio projektimi;
  • Sektorë të tjerë privat.

The Energy Audit Program (AE) raises performance standards in energy auditing in buildings and industry and improves the practice of energy auditors through the application of national and international methodologies for calculating energy performance with innovative equipment. AEC is a 3-month training program for professionals who want to be trained in energy audit services in buildings and industry. This program is based on the practice and methodology of the Italian Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA). It aims to train professionals in the specialization of energy diagnostics of buildings, specialization in a system of systematic surveys, collection and analysis of parameters related to specific consumption and conditions of exercise of the building and its plants. Through the participation of researchers and experts from Italy, specifically from ENEA, the courses confirm an international character and contribute to the opening of the Albanian reality compared to the Italian and European experiences. At the end of the training, the participants who are evaluated positively are provided with the certificate of the Energy Auditor in accordance with the legislation in force.

The Continuing Training Course of energy manager is a qualification program for Albanian professionals. This 2-month training course, which concludes with an exam, offers a good practice for professionals who want to be trained in energy management services in buildings and industry. It aims to train professionals in the specialization of energy diagnostics of buildings, specialization in a system of systematic surveys, collection and analysis of parameters related to specific consumption and exercise conditions of the building and its plants defined as technical-economic assessment of energy flows. Through the participation of researchers and experts from Italy, specifically from ENEA – Italian Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, the courses confirm an international character and contribute to the opening of the Albanian reality compared to Italian and European experiences. At the end of the course and taking the exam successfully, participants are provided with a certificate.

CONSULTANCY & ADVICE

Technology expertise

We are prepared in offering technology expertise. Our staff is qualified and have the necessary knowledge about all the technology used for measuring campaign of energy efficiency. We are specialized in conducting the expertise in energy performance with the best technological equipment.

Commercial insight

Based on years of our company we have been orienting our activity toward commercial insights. We have the proper insight about the customer's business that re-frames the way customers assign value to the areas where the supplier acts.

Smart delivery

We offer our expertise in developing and validating new strategies for the sale and delivery of consumer products to the consumer, so that this process is more attractive to the client. We aim to reduce the need for simultaneous physical presence in both sales process and final delivery.

Creative development

We are focused in developing creative abilities through exploration, decision making and expression.

Planning

We are the first in planning activities to achieve a desired goal and result. It is our first and foremost activity to achieve desired results. We follow the progress toward the project goals and how far they are from their destination.

Project's life-cycle

We are specialized in following a project life cycle. We analyze and follow all the sequences of phases that a project goes through from its initiation to its closure. We are focus in predicting a projects life cycle, by defining its specifics at the start of the project, and we carefully address any alterations to projects scope.

The aim of your energy audit or home energy check is to help you establish the best way to improve the comfort and energy performance of your property. We start by talking with you to understand your concerns and needs, before we then carry out a detailed energy review of your home or premises. For existing buildings we will look at the precise way your property is constructed, its orientation and location and its heating system. We’ll then use this information to make calculations on the performance of your existing building structure and systems. If you’re planning to renovate or extend your property, or to build a brand new home, your energy review will use your architectural plans and specifications. The results of this energy audit will be discussed with you, and we will explain exactly how you can make changes to improve the energy efficiency of your property.

We are the first in energy trade to offer consultancy and expertise. Our experts have a developed curriculum regarding energy efficiency and have offered their knowledge and expertise in this field in many projects like Reehub project etc.

Consultancy and Expertise – Expertise of REEHUB Tirana – Expert Silvana Sukaj – ASSESMENT STUDY
Consultancy and Expertise – Expertise on Audit Methodology – Expert Silvana Sukaj

Our studies regarding energy efficiency are related with the work and studies of our experts in the field of energy efficiency.

Studies and Publication – Publication (Expert – Silvana Sukaj)

Our Technology transfer and innovation helps to develop early stage intellectual property into tools for direct use by the research community, or into bases for new platforms, products, or services to be made into products for public use.

Our sustainability consultants can support you whatever the nature of your property. If you own an older property, we can help you make your property more comfortable and reduce your fuel bills. We can give you advice on insulating and draught-proofing and can help you decide on how best to update your heating system.  If you are planning to extend or renovate your property we can work with you and your architect, builder, or timber frame supplier, to help you to improve the energy efficiency of your finished home.

KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 69 41 11 172 – Ajda Carcani
+355 69 70 63 488 – Erion Muca