SMART CITIES

Energy efficient cities by refurbishing public buildings and incentivising renovation of private buildings where possible

ENERGY GENERATION AND DISTRIBUTION

Smart grid for electric generation, distribution, and consumption

BUILDINGS

New Buildings efficensy and incorporate smart solution and systems

TECHNOLOGIES

Use renewable energy technologies

MANUFACTURING

Smart production systems and distribution & logistics

MOBILITY

Sustainable transport and integrated infrastructures.

HUMAN BEHAVIOR

Changing Human Behavior towards Energy Saving

Energy Efficiency Lab

News & Events

Online training on Instrumental audit exercise

On 22nd  of June  2020 ENEA-s technician Patrizia Aversa organized an online training course…

Online training on Instrumental audit exercise

On 22nd  of June  2020 ENEA-s technician Patrizia Aversa organized an online training course…

Capacity Building _ Reehub

During the meeting  at Energy Regulatory Authority. Discussing about how to promote energy efficient…

Lab's Offer

Shërbimet në Programin Audituesit Energjetik (AE) rrit standardet e performancës në auditimin e energjisë në ndërtesa dhe industri dhe përmirëson praktikën e audituesve të energjisë nëpërmjet aplikimit të metodologjive kombëtare dhe ndërkombëtare të llogaritjes së performancës energjetike dhe pajisjeve inovative.

Audit për eficencën në ndërtesa ka për qëllim trajnimin e profesionistëve ne specializimin e diagnostifikimit energjetik te ndertesave, specializimin në një bashkësi rilevimesh sistematike, grumbullimit dhe analizimit të parametrave relative ndaj konsumeve specifike dhe kushteve te ushtrimit të ndërtesës dhe impianteve të saj.

Audit pajisjesh dhe sistemesh kur projektohet një ndërtesë e re ose kur një ndërtesë duhet t’i nënshtrohet një rinovimi të rëndësishëm, subjekti që ka apo do të ketë në pronësi apo përgjegjësi administrimi këtë ndërtesë, duhet të marrë në konsideratë zbatimin e kërkesave të Metodologjisë Kombëtare të Llogaritjes së performancës së energjisë së ndërtesave dhe të analizojë mundësinë e përdorimit të sistemeve me një performancë të lartë të energjisë

Vlerësimi i kursimit të energjisë ka identifikuar një nivel të rëndësishëm të kursimeve potenciale të energjisë, i cili mund të arrihet në Shqipëri vetëm duke zbatuar masat e eficencës së energjisë në stokun e ndërtesave.

Realizimi i të gjithë potencialit të kursimeve të energjisë, duke u bazuar në masat me kosto efektive, kerkon nje investim të kursimit të energjisë duke arritur në konkluzionin i cili do të justifikojë implementin e të gjithë masave te propozuara EE me kosto efektive.

Projektimi i godinave publike dhe provate do te realizohen në përputhje me legjislacionin në fuqwi për Eficencën e Energjisë. Të ndërtosh një ndërtesë efiçente presupozon projektimin, procesin e ndërtimit të ndërtesës së re të termoizoluar dhe izolimin e asaj ekzistuese.

Paisjet për sisteme dhe teknologji janë të nevojshme kur ndërtesat konsiderohet se është me performancë “afër zero energji” nëse i plotëson kërkesat e mëposhtme: Raporti i konsumit total të energjisë së ndërtesës aktuale për një m2 të sipërfaqes, ndaj nevojës për energji të një m2 të ndërtesës referente, i shprehur në përqindje, të jetë më i vogël se 50%.

Të gjitha ndërtesat e reja dhe njësitë e ndërtesave të reja gjatë të gjitha fazave të ndërtimit, përfshirë projektimin; ndërtesat ekzistuese dhe njësitë e ndërtesave ekzistuese, kur ato i nënshtrohen një rinovimi të rëndësishëm ose kur shtohen/zgjerohen, përfshirë projektimin; elementet e veçanta të ndërtesës, të cilat janë pjesë e mbështjellëses së ndërtesës dhe që kanë një ndikim të konsiderueshëm mbi performancën e energjisë së ndërtesës

Instalimet e sistemeve kur ato zëvendësohen ose i shtohen ndërtesës; infiltrimet e ajrit në ndërtesë; sistemet teknike të ndërtesave të reja dhe ndërtesave ekzistuese (në rastin kur instalohet një sistem i ri ose kur do të zëvendësohet) lidhur me performancën e tyre energjetike, përfshirë instalimin në mënyrën e duhur, vendosjen e sistemeve të tyre të kontrollit dhe automatizimin me qëllim rritjen e eficiencës.

Kupton nje paisje per matjen dhe rregjistrimin e Energjise Elektrike. Matja eshte nje seri veprimesh per te percaktuar vleren e nje sasie.

“Auditues energjetik” është një person fizik ose juridik i licencuar për të kryer auditime energjetike. Çdo person fizik, për ushtrimin e veprimtarisë në fushën e auditimit energjetik ka të drejtë të aplikojë pranë Agjencisë për Eficiencën e Energjisë, për t’u pajisur me certifikatën e audituesit energjetik. Personat fizikë pajisen me “Certifikatën e audituesit energjetik” nga Agjencia për Eficiencën e Energjisë, nëse kanë kaluar testimin e njohurive për auditimin e energjisë në ndërtesa dhe/ose në instalime industriale, pranë kësaj agjencie.

Cdo institucion tjeter publik dhe privat që merret me fushatat që fokusohen në informimin dhe promovimin e përmirësimit të efiçencës së energjisë dhe masat që duhen ndërmarrë, me qëllim përmirësimin e efiçencës së energjisë. “Agjencia për Efiçencën e Energjisë” është institucioni përgjegjës për promovimin dhe ndjekjen e zbatimit të masave e të politikave të efiçencës së energjisë. Gjithashtu Agjencia për Efiçencën e Energjisë mundëson bashkëpunimin dhe diskutimet mes subjekteve publike dhe private për promovimin e përmirësimin e përdorimit efiçent të energjisë.

EXPERT AND TECHNICAL

Our experts and technician have a developed  curriculum regarding  energy efficiency, they are very qualified and have conducted numerous researches in this field.

null

Alma Koka Velaj

Expert Technician
null

Denisa Delija

Expert Technician
null

Giorgio Mustafaraj

Expert Technician
null

Lorenc Gordani

Expert Technician
null

Silvana Sukaj

Expert Technician
null

Urim Buzra

Expert Technician

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY

Tirana’s Hub for Energy Efficiency offers the necessary equipment and technology to conduct a real measurement on building energy efficiency. The instruments used for this type of measurement are listed as follows : anemometer, electricity measurement, termographic camera, IAQ and U value measurement and luxometer.

ANEMOMETER

ANEMOMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Anemometer

PERSHKRIMI:

Anemometri shërben për: matjen e shpejtësisë, matjen e sasisë apo normës volumetrike të rrjedhjes së ajrit , temperaturës së tij si dhe vlerësimit të kushteve të rrjedhjes së ajrit i cili lëviz në një hapësirë çfarëdo të brendshme si dhe në tubat e ventilimit si dhe të ajrit të kondicionuar

 

 

AMMETER

AMMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Ammeter – eshte instrument I cili sherben për matjen e rrymës elektrike

PERSHKRIMI:

Anemometri shërben për: matjen e shpejtësisë, matjen e sasisë apo normës volumetrike të rrjedhjes së ajrit , temperaturës së tij si dhe vlerësimit të kushteve të rrjedhjes së ajrit i cili lëviz në një hapësirë çfarëdo të brendshme si dhe në tubat e ventilimit si dhe të ajrit të kondicionuar

 

LUKSOMETER

LUKSOMETER

EMERTIMI I PAJISJES:

Luksometer

PERSHKRIMI:

Pajisje për matjen, kontrollin dhe monitorimin e ndricimit, pajisjeve qe perdoren per te ndricuar hapsirat e brendshme.

 

 

 

 

 

IAQ AND U VALUE MEASUREMENT

IAQ AND U VALUE MEASUREMENT

EMERTIMI I PAJISJES:

IAQ and U value measurement

PERSHKRIMI:

Pajisje për matjen dhe kontrollin e kualitetit të ajrit në ambjentet e banuara, kryesisht për tre parametra : Co2, temperature dhe lagështirë, parametra këto që përcaktojnë kushtet klimatike të një ambjenti

 

 

TERMOKAMERA

TERMOKAMERA

EMERTIMI I PAJISJES:

Termokamera

PERSHKRIMI:

Termokamera sherben per matjen e humbjeve te energjise ne ndertesa.
Nëpërmjet termokamerave mund të analizojme: të gjitha sipërfaqet apo hapsirat të cilat janë më të ngrohta se sa ambjenti rrethues si dhe dritaret janë shembujt më të dukshëm në këtë drejtim; rrymat e ngrohta të ajrit të larguar në ambjentin e jashtëm; Izolimin ndaj lagështirës të mureve dhe tavaneve; infiltrimet dhe exfiltrimet e ndryshme të ajrit nga ose për në ambjentin e jashtëm; rrjedhjet e ajrit në bashkimet e tubave të aspirimit dhe të kondicionimit; nxehtësia e tepërt e emetuar nga pajisjet e refrigerimit;

PHYSICAL SPACE

Tirana’s Hub for Energy Efficiency offers a physical space where various activities related to energy efficiency can be developed, starting from trainings, meetings, measurement laboratories and expert offices

IMPLEMENT: SERVICES & SYSTEMS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BUSINESS OFFER

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACADEMY

edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut e të përdoruesve të energjisë, lidhur me nevojën dhe përfitimet nga reduktimi i konsumit joefiçent dhe joekonomik i energjisë; trajnimin dhe edukimin, që çon në aplikimin e teknologjisë dhe/ose teknikave të efiçencës së energjisë; organizon trajnime për përfaqësuesit e institucioneve qendrore, përfaqësuesit e autoriteteve vendore, audituesit e energjisë, si dhe menaxherët e energjisë mbi legjislacionin për efiçencën e energjisë, si dhe për masat për implementimin e këtij legjislacioni.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • ..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • ..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • ..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • ..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • ..

The Energy Audit Program (AE) raises performance standards in energy auditing in buildings and industry and improves the practice of energy auditors through the application of national and international methodologies for calculating energy performance with innovative equipment. AEC is a 3-month training program for professionals who want to be trained in energy audit services in buildings and industry. This program is based on the practice and methodology of the Italian Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA). It aims to train professionals in the specialization of energy diagnostics of buildings, specialization in a system of systematic surveys, collection and analysis of parameters related to specific consumption and conditions of exercise of the building and its plants. Through the participation of researchers and experts from Italy, specifically from ENEA, the courses confirm an international character and contribute to the opening of the Albanian reality compared to the Italian and European experiences. At the end of the training, the participants who are evaluated positively are provided with the certificate of the Energy Auditor in accordance with the legislation in force.

The Continuing Training Course of energy manager is a qualification program for Albanian professionals. This 2-month training course, which concludes with an exam, offers a good practice for professionals who want to be trained in energy management services in buildings and industry. It aims to train professionals in the specialization of energy diagnostics of buildings, specialization in a system of systematic surveys, collection and analysis of parameters related to specific consumption and exercise conditions of the building and its plants defined as technical-economic assessment of energy flows. Through the participation of researchers and experts from Italy, specifically from ENEA – Italian Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, the courses confirm an international character and contribute to the opening of the Albanian reality compared to Italian and European experiences. At the end of the course and taking the exam successfully, participants are provided with a certificate.

CONSULTANCY & ADVICE

Technology expertise

We are prepared in offering technology expertise. Our staff is qualified and have the necessary knowledge about all the technology used for measuring campaign of energy efficiency. We are specialized in conducting the expertise in energy performance with the best technological equipment.

Commercial insight

Based on years of our company we have been orienting our activity toward commercial insights. We have the proper insight about the customer's business that re-frames the way customers assign value to the areas where the supplier acts.

Smart delivery

We offer our expertise in developing and validating new strategies for the sale and delivery of consumer products to the consumer, so that this process is more attractive to the client. We aim to reduce the need for simultaneous physical presence in both sales process and final delivery.

Creative development

We are focused in developing creative abilities through exploration, decision making and expression.

Planning

We are the first in planning activities to achieve a desired goal and result. It is our first and foremost activity to achieve desired results. We follow the progress toward the project goals and how far they are from their destination.

Project's life-cycle

We are specialized in following a project life cycle. We analyze and follow all the sequences of phases that a project goes through from its initiation to its closure. We are focus in predicting a projects life cycle, by defining its specifics at the start of the project, and we carefully address any alterations to projects scope.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KONTAKT ME NE

ADRESA

Tiranë, Rruga e Kosovarëve,

(pranë Liqenit Artificial) Nd. 39, H.1, No.5, 1019

TELEFONI

+355 xx xx xx xxx

+355 xx xx xx xxx